diumenge, 19 de juliol de 2009

Resposta del DARP referent a la carta del morrut

Aquesta és la resposta rebuda a la carta anteriorment esmentada:


At. Sr. Alex Cuadrado

Senyor;

En relació al correu electrònic que vareu trametre el passat 14 de juliol al Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, a mi mateixa i a altres càrrecs de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en nom del Conseller i de l’esmentada Direcció General, vull fer-li algunes avinent algunes consideracions que entenc que han d’aclarir alguna confusió respecte la situació de la regulació del control de la plaga del morrut de les palmeres i les mesures d’execució previstes.

En primer lloc, lamentar que en la reunió del passat dia 1 que va mantenir la vostra associació no hi assistís cap responsable del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i en especial cap representant del Servei de Sanitat Vegetal, malgrat que, segons m’han informat des del mateix Servei, a cap dels representants d’aquest li consta una invitació per a l’esmentada reunió. En qualsevol cas, voldria refermar la voluntat i interès del DAR, des d’un principi, a facilitar al sector i a les associacions professionals afectades, tota mena d’informació i a restar oberts al diàleg i a rebre qualsevol mena d’aportació que sigui susceptibles de millorar la regulació normativa i les mesures preventives i de lluita contra la plaga del morrut de les palmeres.

Com ja sabeu, l’Ordre AAR/226/2009, de 6 de maig, de modificació de l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga, preveu, en el seu article 9, que “la poda de les palmeres del gènere Phoenix sp. solament es realitzarà entre els mesos de novembre i febrer. La resta de l'any es restringirà únicament a la neteja de les fulles mortes. Les activitats de poda en la resta d'espècies de palmeres es poden efectuar durant tot l'any”.

El motiu d’aquesta mesura, és senzillament el de prevenir l’atac del morrut en els moments de major susceptibilitat. Cal tenir en compte que les ferides provocades a les parts verdes de les palmeres són una zona d’especial atracció per part de la plaga, i que d’altra banda, la mesura de prohibició de la poda, tal i com preveu l’articulat esmentat, solsament afecta a les palmeres del gènere Phoenix sp. i no afecta als altres gèneres de palmeres.

En qualsevol cas, la poda de les espècies Phoenix sp. es pot realitzar en el període comprès entre els mesos de novembre a febrer, decisió que es pren per motius exclusivament tècnics i basats en el fet que el mesos d’hivern són en els que la mobilitat dels adults de la plaga esdevé pràcticament nul·la.

Pel que fa a la seva queixa referida a una suposada manca d’informació per part del DAR en la modificació de l’Ordre ARP/343/2006, no puc més que discrepar sobre aquest parer, en tant en quant crec que les mostres de traslladar al sector i a tota persona o entitat interessada en la qüestió la informació necessària han estat més que evidents. Deixim, doncs, que li’n recordi algunes d’elles:

- es va publicar una nota oficial de premsa (12/05/09)

- es va actualitzat la informació a la pàgina web del DAR i es varen publicar articles en diaris de gran tirada (12/05/2009) –per exemple, dues pàgines al diari El Periódico de Catalunya-

- es varen dur a terme dues jornades informatives prèvies a la publicació de la modificació (18/12/2008 i 25/03/2009, a Amposta i Cambrils, respectivament)

- es varen fer tres jornades informatives més, amb caràcter posterior a la publicació de la modificació normativa (9/06/09, 26/06/09 i 2/07/09, a Sta. Coloma de Farners, Sant Boi de Llobregat i Alcanar, respectivament)

- es varen trametre, prèviament a la publicació de la modificació normativa, cartes a tots els ajuntaments de les comarques del litoral de Catalunya

- es van mantenir reunions, prèviament a la publicació de la modificació normativa, amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb els Consells Comarcals

- el DAR va publicar sengles fitxes i fulls informatius, la Fitxa de plaga núm. 56 titulada “El morrut de les palmeres”, amb fotografies a color de la plaga, i el Full informatiu sobre la plaga, exposats també a les webs del DAR i de RuralCat

- des de l’aparició de la plaga, els protocols a dur a terme per part dels ajuntaments també han estan penjats al web del DAR, alhora que aquests documents han estat àmpliament distribuïts i en tots ells s’hi ha indicat que no s’han de podar les palmeres fora dels mesos d’hivern

Crec doncs, que en l’àmbit informatiu, queda sobradament justificada la transferència d’informació i coneixements sobre la plaga, tant per a professionals com per a particulars.

Quant als dubtes que plantegeu sorgits de la reunió que vareu mantenir el passat 1 de juliol, vull fer-vos avinent, respecte el tema del transplantament de palmeres, que l’Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga, indica, en el seu article 6, que “queda prohibida a Catalunya la comercialització i el moviment de palmeres amb símptomes de la plaga”.

Alhora, l’article 7 fa esment a que “totes les palmeres que circulin dins l’àmbit territorial de Catalunya d’un diàmetre superior a 5 cm destinades a la plantació o comercialització hauran d’anar acompanyades del passaport fitosanitari CE que garanteixi que no es troben afectades per aquesta plaga”.

Amb tot l’exposat, considero doncs que algunes de les afirmacions que heu fet en el vostre escrit han estat esbiaixades i no suficientment ajustades a la realitat, insisteixo en que sempre hem restat oberts i ho avala la concertació constant que respecte aquest tema, i molts altres vinculats a la sanitat vegetal, mantenim amb el sector i la majoria de les seves entitats representatives.


Ben cordialment,


Rosa Cubel Muñoz

Directora general d’Agricultura i Ramaderia

Carta oberta sobre el morrut

Aquesta és la carta que vàrem trametre a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat sobre els dubtes que teníem vers la nova normativa referent a la plaga del morrut de les palmeres

Carta oberta de GRIMPACAT i els professionals de les palmeres de la comarca de Tarragona als responsables de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya:

El dia 1 de juliol es va fer una reunió d’arboricultors, que treballem normalment amb la gestió de palmeres. La reunió va tenir lloc al IES d’horticultura de Reus, amb el suport de GRIMPACAT, en la qual vàrem participar uns 20 professionals de la poda de palmeres preocupats per la modificació del article 9 de l’ordre ARP/343/2006, que va ser redactada el 6 de maig d’aquest any.

La reunió a banda de ser de caràcter informatiu per la gent que no coneixia la nova llei, va servir per posar-nos d’acord amb una sèrie de temes concrets que afecten a tota la gent que ens dediquem al món de les palmeres, amb la nova modificació vigent.

Després de parlar extensament sobre la plaga del morrut, on vàrem trobar a faltar algun expert de l’Administració, malgrat estar-hi convidat, vàrem arribar a les següents conclusions i dubtes:

- Creiem que falta per part de l’Administració més informació sobre la modificació de l’ordre, no només per als professionals, sinó també per la societat (ajuntaments i particulars). També creiem que seria bo donar als professionals tots els coneixements per a reconèixer la plaga i la manera d’actuar, d’aquesta manera amb els professionals conscienciats, pensem que seria més efectiu el control de la plaga. Per aquest motiu us demanem amb urgència fer una reunió informativa amb els responsables de Sanitat Vegetal per que ens informin i poder aclarir tots els dubtes.

- Demanem per part de l’Administració una actuació més efectiva per lluitar i controlar la plaga, ja que coneixem un munt de casos concrets on les palmeres no s’han tractat i un cop mortes i infectades de morrut no s’han talat i encara es troben dretes amb tot el que això comporta, també s’han donat casos on les palmeres talades no s’han retirat a un abocador controlat. Encara que entenem la proposta i molts de nosaltres fa anys que practiquem aquesta gestió, tenim els nostres dubtes de la eficàcia de la llei si per part de l’Administració no s’està fent una gestió del tot curosa.

- Demanem per part de la Administració una campanya informativa, clara i de gran abast per que tothom sàpiga on ens trobem i que s’està fent, d’aquesta manera el professionals del sector no serem els que haurem de lluitar per fer una bona gestió, sinó que els propietaris de les palmeres, coneixedors del problema, seran els primers en exigir una poda correcta i en el moment adequat.

- També volem conèixer de quina manera i quines mesures es portaran a terme per controlar aquesta nova llei, per que si no hi ha ningú que ho controli, potser els professionals amb una mica de consciencia no farem podes incorrectes, però si qualsevol altre ho fa (jardiners, particulars, o d'altres ) no servirà de res, per controlar la propagació de nous focus.

- Proposem la edició d’un tríptic informatiu per que els professionals del sector puguin informar als propietaris de palmeres d’una manera clara i fàcil. GRIMPACAT esta treballant en aquesta edició i segur que si té la col·laboració del departament implicat la informació podrà ser millor i tenir una difusió més important.

Després de la reunió van sortir uns dubtes que ens sembla que la llei no especifica, i a tots ens convé tenir clar la gestió a dur a terme:

- Es poden treure els fruits a més de les fulles seques durant el període estival? Tots sabem que el fruits madurs també atrauen al morrut, i si no es treuen fulles verdes però es deixen madurar els fruits potser serveix de poc la gestió imposada.

- La llei no diu res dels transplantaments de palmeres durant el període estival, que en principi és el temps correcte per fer aquestes feines. Com queden aquests temes?

- Les tales, ja siguin de palmeres afectades o no, també poden ser un problema, ja que la part baixa del tronc, que no es treu, també atrau el morrut. Es fa algun tractament? Creiem que hauria de sortir alguna mena d’informació en la nova modificació.

A banda de la reunió informativa, que creiem de caràcter urgent per que ens informeu d’una manera més clara i efectiva, tots els reunits pensem que una bona col·laboració entre els professionals del sector i l’Administració pot ser l’eina clau per controlar aquesta plaga, o almenys intentar-ho d’una manera més efectiva.

Desprès d'exposar tots els nostres dubtes i inquietuds demanem als responsables de l’Administració una reunió de caràcter urgent abans de l’agost i que siguin clars i efectius davant aquesta plaga. Creiem que el futur de les palmeres està en veritable perill, i que a més d’afectar a l’economia de totes les persones que ens dediquem a gestionar-les, pot afectar a molts pobles costaners amb grans quantitats d’exemplars als seus carrers i places.

Aquesta carta no sols es farà arribar als responsables de la Generalitat, tanmateix s'enviarà a tots els mitjans de comunicació que creguem oportuns, i també estarà disponible en la pàgina web i el bloc de GRIMPACAT, amb l'objectiu de donar a conèixer l’opinió dels professionals implicats i la importància de treballar plegats per controlar aquesta plaga.

Esperant una resposta ràpida i concisa ens acomiadem cordialment amb la voluntat de poder lluitar plegats i amb eficàcia contra el morrut.

GRIMPACAT i professionals de les palmeres de la comarca de Tarragona.


Tarragona 11/07/09

diumenge, 12 de juliol de 2009

Tríptic coronat

Hola companys, us passo el tríptic del coronat, ja que d'aquesta manera sempre el podeu imprimir i passar-lo si us fa falta.